സംവരണ അട്ടിമറിയുടെ സർവകലാശാലകൾ

‌‌"വിദ്യ എസ്.എഫ്.ഐക്കാരി ആയതുകൊണ്ടും ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ നിയമനത്തിനായി വ്യാജരേഖ ചമച്ചു എന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇവരുടെ

| June 9, 2023

സംവരണത്തെ പുറത്താക്കിയ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ

എയ്ഡഡ് മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അദ്ധ്യാപക-അനദ്ധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നത് കേരള സർക്കാരാണ്. സംസ്ഥാന ബജറ്റിന്റെ 30 ശതമാനത്തോളം

| January 29, 2023