ടൈറ്റനും മുങ്ങി മരിക്കുന്ന അഭയാർത്ഥികളും

ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടം കാണാനായി അഞ്ച് മനുഷ്യരുമായി പോയ അന്തർവാഹിനിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് അതിവിപുലമായ തിരച്ചിലാണ് നടന്നത്. ലോകം ആകാംക്ഷയോ‍ടെ വീക്ഷിച്ച

| June 27, 2023