പത്ത് കൊടും വഞ്ചനകൾ: നാല് – കുറയുന്ന കൂലി

തുച്ഛവേദനത്തിൽ, അനുഭവജ്ഞാനവും പരിശീലനവും ലഭിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കും. കുറഞ്ഞ കൂലി നൽകി നേടുന്ന ലാഭത്തിന്റെ ഒരു

| April 17, 2024

പത്ത് കൊടും വഞ്ചനകൾ: മൂന്ന് – തീവ്രമായ തൊഴിലില്ലായ്മ

‌"പത്ത് വർഷം മുമ്പ് 2.1 ശതമാനം ആയിരുന്നു രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക്. ഇപ്പോഴത് 8.1ശതമാനമാണ്. പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസ

| April 15, 2024