വിദേശതോട്ടം ഭൂമി: മന്ത്രി കെ. രാജൻ ആരുടെ താത്പര്യമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്?

വി​ദേശകമ്പനികൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വി. ശശി എം.എൽ.എയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന

| August 21, 2021