കുറ്റവാളികൾ സ്വതന്ത്രരാണ് ഇരകൾ തടങ്കലിലും

വനിതാഗുസ്തി താരങ്ങൾക്കെതിരെ ദില്ലി പൊലീസിനെക്കൊണ്ട് ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാ‍ർ നടത്തുന്ന ഭരണകൂ‍ട ഭീകരത, സ്ത്രീകളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിനും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കുമാണ് ഞങ്ങൾ

| May 29, 2023