മരിച്ച വായനക്കാരൻ

മറ്റൊരു വായനദിനം/വാരം നമുക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ബംഗാളി എഴുത്തുകാരനായ വനഫൂലിന്റെ 'മരിച്ച വായനക്കാരൻ' എന്ന കഥ കേരളീയം

| June 18, 2023