‘കിരികിരി ചെരിപ്പി’ലേറി വന്ന് നാദധാരയായ് പടർന്നവൾ

"യേശുദാസ്, പീർ മുഹമ്മദ്‌, എരഞ്ഞോളി മൂസ, മാർക്കോസ്, എസ്.എ ജമീൽ… തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരോടൊപ്പവും പാട്ടിലെ പുതുതലമുറയോടൊപ്പവും ഒരുപോലെ അണിനിരക്കാൻ അവർക്ക്

| August 12, 2023