അച്ചടിയെ അതിജീവിച്ചു എന്നു പറയാറായിട്ടില്ല

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ സംവാദങ്ങളിൽ തുറസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അധികവും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല. വിശേഷിച്ചും മലയാളികൾക്കിടയിൽ. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ. ഒരുപക്ഷെ, നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു

| June 19, 2023