ഊരിയെറിഞ്ഞ് കടലിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന പുരുഷൻ

"ദൃശ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സംവദിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഭാരതപുഴ. തൃശൂർ നഗരവും അവിടന്ന് നീളുന്ന വഴികളും അത് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഇടങ്ങളും സിനിമയുടെ

| December 4, 2023