ഉമ്മൻ ചാണ്ടി: അക്കാദമികളുടെ ഓട്ടോണമിയിൽ വിശ്വസിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി

ശരിയായ രാഷ്ട്രീയം അധികാര പ്രമത്തതക്കുള്ളതല്ല, സേവനത്തിനുള്ളതാണ്. ഈയൊരു സമീപനം കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ഉമ്മൻ

| July 18, 2023