ക്യാമ്പസിന് അകത്തുമല്ല, പുറത്തുമല്ല

ക്യാമ്പസ് അനുഭവം നഷ്ടമായതിന്റെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയമായ പ്രതിസന്ധികൾ, വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വരെ വാങ്ങുന്ന

| September 17, 2021

അസമത്വത്തെ അറിവിലൂടെ മറികടന്ന ആദിശക്തി

സാമൂഹ്യ അസമത്വവും കോവിഡും സൃഷ്ടിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ അതിജീവിച്ച കഥ. ഒരുമിച്ചിരുന്നു പഠിച്ചും, പഠിപ്പിച്ചും

| August 23, 2021