പത്ത് കൊടും വഞ്ചനകൾ: ഏഴ് – സംവരണം അട്ടിമറിക്കുന്നു

"അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമുദായങ്ങൾക്ക് നീതിയുറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കർണാടക നടത്തിയ ജാതി സെൻസസ് അംഗീകരിക്കാൻ ബി.ജെ.പി വിസമ്മതിക്കുന്നു. പുതിയ ജാതി സെൻസസ്

| April 23, 2024

സാമൂഹ്യനീതിയിലേക്ക് വഴിതുറന്ന് ജാതിസെൻസസ്

ഒക്ടോബർ 2 ​ന് ബിഹാർ സർക്കാർ ജാതിസെൻസസ് പുറത്തുവിട്ടതോടെ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾ മാറിമറി‍ഞ്ഞു. ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നിട്ടും പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യനീതി

| October 15, 2023