ഹാരിസൺസിൽ കുടുങ്ങിയ ഭൂരഹിതരും ഒത്താശയുമായി സർക്കാരും

ഭൂമി, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ മേഖലകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദലിത് ആദിവാസി സംയുക്ത സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2022 നവംബർ 21ന് കോട്ടയത്ത്

| November 25, 2022

വിദേശതോട്ടം ഭൂമി: മന്ത്രി കെ. രാജൻ ആരുടെ താത്പര്യമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്?

വി​ദേശകമ്പനികൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വി. ശശി എം.എൽ.എയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന

| August 21, 2021