ഈ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിയാൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നിശ്ചലമാകും

തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാകുമ്പോഴും കരാർ നിയമനങ്ങളിലൂടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സ‍ർക്കാർ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ റെയിൽവേയാണ് മുഖ്യ

| May 1, 2024