രാഷ്ട്രീയ കേരളം: 1960കൾ നൽകുന്ന പാഠം

2024 ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ ഉയർന്നുവന്ന രാഷ്ട്രീയ വാക്പോരുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സി.പി.ഐ ഇടതുപക്ഷ പാളയത്തിൽ നിന്നും മാറാനും

| June 22, 2024