രാഷ്ട്രീയ കേരളം: 1960കൾ നൽകുന്ന പാഠം

2024 ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ ഉയർന്നുവന്ന രാഷ്ട്രീയ വാക്പോരുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സി.പി.ഐ ഇടതുപക്ഷ പാളയത്തിൽ നിന്നും മാറാനും

| June 22, 2024

മതനവീകരണ നിലപാടുകളും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടേണ്ട നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യങ്ങളും

നവോത്ഥാന യത്നങ്ങളിൽ ഓരം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പലരും ബോധപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ വിസ്മരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച മുസ്ലിം

| December 26, 2023