യോ​ഗേന്ദ്ര യാദവ്, ബി.ജെ.പി, വ്യാജ ഹിന്ദു

സെഫോളജിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് യോ​ഗേന്ദ്ര യാദവുമായി നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഓർത്തെടുക്കുന്നു സംഭാഷണത്തിന്റെ നാലാം ഭാ​ഗത്ത് ടി.വൈ വിനോദ്

| July 4, 2023

രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറുന്ന കർഷകർ

കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷക സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാരത് ബന്ദിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേശീയ കർഷക സമരത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ

| September 27, 2021

രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറുന്ന കർഷകർ

കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷക സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാരത് ബന്ദിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേശീയ കർഷക സമരത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ

| September 27, 2021