പഠനം തുടരാൻ എന്താണ് വഴി?

കേരളത്തിലെ ദലിത്‌, ആദിവാസി മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇ-ഗ്രാന്റ് ഫെലോഷിപ്പുകളും അലവൻസുകളും നൽകുന്നതിൽ മാസങ്ങളുടെ കുടിശ്ശിക വരുത്തുന്നതിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷ

| October 21, 2023

കേരളീയം വെബ് ക്യാമ്പയിൻ 1 : വളരുന്ന അസമത്വം തളരുന്ന ജനത

(ഭാ​ഗം 2) ധനികരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ലോകത്തെമ്പാടും തീവ്രമായ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്നുണ്ടായ പുതിയ പ്രതിസന്ധികൾ

| October 11, 2021

കേരളീയം വെബ് ക്യാമ്പയിൻ 1 : വളരുന്ന അസമത്വം തളരുന്ന ജനത

കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികൾ ധനികരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ലോകമെമ്പാടും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പെരുകിവരുന്ന സാമ്പത്തിക അസമത്വം സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ

| August 18, 2021