പരിസ്ഥിതി മാധ്യമ ഫെലോഷിപ്പ്

കേരളീയം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന 14-ാമത് ബിജു എസ്. ബാലന്‍ അനുസ്മരണ പരിസ്ഥിതി മാധ്യമ ഫെലോഷിപ്പ് വിതരണവും അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും സംഘടിപ്പിച്ചു. 2022

| August 23, 2022