പുതിയ ഭാവനകളും ഉദ്യമങ്ങളുമായി കേരളീയം 25-ാം വർഷത്തിലേക്ക്‌

എഡിറ്റർ-ഇൻ-ചീഫ് ആയി വി. മുസഫർ അഹമ്മദ് ചുമതലയേറ്റു പ്രിയ സുഹൃത്തെ, കേരളീയം 25-ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 1998 നവംബറിൽ തുടങ്ങിയ

| November 8, 2022

പരിസ്ഥിതി മാധ്യമ ഫെലോഷിപ്പ്

കേരളീയം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന 14-ാമത് ബിജു എസ്. ബാലന്‍ അനുസ്മരണ പരിസ്ഥിതി മാധ്യമ ഫെലോഷിപ്പ് വിതരണവും അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും സംഘടിപ്പിച്ചു. 2022

| August 23, 2022