പത്ത് കൊടും വഞ്ചനകൾ: ഒമ്പത് – കേന്ദ്രം ഒരു പ്രതിബന്ധം

"കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ബി.ജെ.പിയാൽ നയിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ പോലും കേന്ദ്ര സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, മഹാമാരിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും

| April 25, 2024

പത്ത് കൊടും വഞ്ചനകൾ: ഏഴ് – സംവരണം അട്ടിമറിക്കുന്നു

"അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമുദായങ്ങൾക്ക് നീതിയുറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കർണാടക നടത്തിയ ജാതി സെൻസസ് അംഗീകരിക്കാൻ ബി.ജെ.പി വിസമ്മതിക്കുന്നു. പുതിയ ജാതി സെൻസസ്

| April 23, 2024

പത്ത് കൊടും വഞ്ചനകൾ: നാല് – കുറയുന്ന കൂലി

തുച്ഛവേദനത്തിൽ, അനുഭവജ്ഞാനവും പരിശീലനവും ലഭിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കും. കുറഞ്ഞ കൂലി നൽകി നേടുന്ന ലാഭത്തിന്റെ ഒരു

| April 17, 2024

ഈ ദുരിതം മതി: പത്ത് കൊടും വഞ്ചനകൾ

"കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പ്രധാന പത്ത് വഞ്ചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. വരൂ, ഇതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കാദ്യം വായിക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ

| April 13, 2024