‘ഗവർണർ’ എന്ന വാക്കും സബ് കളക്ടറുടെ ‘രാഷ്ട്രീയ’ വിലക്കും

'ഗവർണറും തൊപ്പിയും' എന്ന പേരിൽ ഫോർട്ട്‌ കൊച്ചിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരുന്ന നാടകത്തിന് വിലക്ക് വരാൻ കാരണം ബി.ജെ.പി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയാണ്.

| January 5, 2024

ദ്രവീഡിയൻ മാതൃകയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ​ഗവർണറും തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രതിരോധവും

ബി.ജെ.പി ഇതര സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഗവർണർമാരുടെ അധികാരപരിധി ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ഫെഡറലിസത്തെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഗവർണർമാർ ഇടപെടുന്നത്

| December 27, 2023

ഗവർണറുടെ രാഷ്ട്രീയവും സർക്കാരിന്റെ താത്പര്യങ്ങളും

ബി.ജെ.പി ഇതര സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഗവർണർമാരുടെ അധികാരപരിധി ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പതിവായിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളും ഗവർണർമാരും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര

| October 25, 2023