മരങ്ങൾ പിഴുത് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ

വൃക്ഷത്തൈകൾ വ്യാപകമായി നടുന്ന ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മരം പിഴുതു മാറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം

| June 5, 2024

ആദ്യം മരം നടേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ്

മേയ് 22, അന്താരാഷ്ട്ര ജൈവവൈവിധ്യ ദിനം. വനഭൂമിയിൽ വീണ്ടും യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മരങ്ങൾ നടാനുള്ള തീരുമാനത്തിലൂടെ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വിപരീതമായ ദിശയിലേക്ക്

| May 22, 2024