കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയോട് എന്തിനിത്ര വെറുപ്പ്?

കേരളത്തിലേക്കെത്തുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തെയും അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അവകാശങ്ങളെയും കുറിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അദ്ധ്യാപകനായ ഡോ എം.വി ബിജുലാലും ഗവേഷകനായ

| August 9, 2023

പാഠം ഒന്ന് ‘നാമൊന്ന്’

കേരളത്തിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അനായാസമാക്കുന്നതിനായി 2017 ഒക്ടോബറിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ രൂപീകരിച്ച പദ്ധതിയാണ് 'രോഷ്നി'. നിലവിൽ

| August 5, 2023

1232 KMS: സൈക്കിളിൽ താണ്ടിയ ദുരിതദൂരങ്ങൾ

2020 മാർച്ച് 24ന് രാത്രി രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സ്വന്തം ​ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച്

| August 23, 2021