അച്ചടിയെ അതിജീവിച്ചു എന്നു പറയാറായിട്ടില്ല

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ സംവാദങ്ങളിൽ തുറസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അധികവും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല. വിശേഷിച്ചും മലയാളികൾക്കിടയിൽ. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ. ഒരുപക്ഷെ, നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു

| June 19, 2023

നിരൂപകരുടെ മരണവും വ്യാജനിരൂപകരും

പഴയമട്ടിലുള്ള ഖണ്ഡനവിമര്‍ശനം ചുവപ്പ്കാര്‍ഡ് കണ്ട് എന്നേ പുറത്തുപോയി. മണ്ഡനം അതിന്റെ പഴയ സൗന്ദര്യം അഴിച്ചുവെച്ച് സ്തുതിപാടലായി. കൃതികളെ വിമര്‍ശിച്ച് തന്റെ

| June 19, 2023

സ്ത്രീയുടെ വായനക്കും എഴുത്തിനും ടെക്നോളജി തന്നെ കൂട്ട്

വീടും ജോലി സ്ഥലവുമൊക്കെയായി ഒഴിവുവേളകൾ പ്രയാസകരമായ കേരളീയ സ്ത്രീകൾക്ക് ടെക്നോളജിയാണ് കൂട്ട്. ചാരുകസേരയിൽ മലർന്ന് കിടന്ന് എഴുതുന്ന / വായിക്കുന്ന

| June 19, 2023