ഭൂമാഫിയയ്ക്ക് പ്രതിരോധം തീർത്ത് അട്ടപ്പാടി

നിയമവ്യവസ്ഥയെയും ഭരണസംവിധാനങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിച്ച് അട്ടപ്പാടിയിൽ ആദിവാസി ഭൂമി കയ്യേറ്റം വ്യാപകമാവുന്നു. ഷോളയൂർ വില്ലേജിലെ ആദിവാസികളുടെ പരമ്പരാ​ഗത ഭൂമി വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി പുറത്ത്

| June 15, 2024