ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 5

നാം പറയുന്ന ആദർശം അടുത്ത നിമിഷം ഒരു മനഃസാക്ഷിക്കുത്തുമില്ലാതെ നാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഗാന്ധി കത്തുന്ന പന്തമായി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്.

| July 21, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 4

ഓർക്കുക, ഏകഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ-എന്റെ മാത്രമേയുള്ളൂ. അധികാരമാണ് അതിന്റെ ശക്തി. ഏകഭാഷണങ്ങളെ സംവാദങ്ങളെക്കൊണ്ട്, അഹിംസാത്മകമായി നേരിടുക; വിയോജിക്കുന്നവരോട് പോലും സ്നേഹഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക.

| July 20, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 3

ദൈവത്തിൽ- സത്യത്തിൽ - ധർമ്മത്തിൽ - കരുണയിൽ- വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിരോധം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ആപത് നിമിഷത്തിലാണ് നാം. യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസികളിലൂടെ മാത്രമേ

| July 19, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 2

'ഹിന്ദ് സ്വരാജി'ന്റെ വായന സമഗ്രമാകുന്നത് ഒരുവളുടെ ജീവിതം, നിലവിലുള്ള അധികാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു നേരെയുള്ള കലഹങ്ങളും, തിരസ്‌കാരവുമാകുമ്പോഴാണ്. തിരസ്‌കാരമാകട്ടെ, വളരെ പുതിയതൊന്നിന്റെ

| July 18, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 1

വാക്കുകളെക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ അകവും പുറവും മലിനമാക്കുന്നതിന് പകരം, ഒരു നല്ല ചിന്ത ഹൃദയത്തില്‍ അങ്കുരിക്കാന്‍ നാം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കില്‍, അത് നമുക്കും

| July 17, 2023
Page 3 of 3 1 2 3