നിശബ്ദതയുടെ വന്യതയിലൂടെ

ചിത്രകലാ പഠനകാലം മുതൽ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു സൈലന്റ് വാലിയുടെ വന്യതയെ സ്വതന്ത്രമായൊന്ന് നടന്നു കാണുക എന്നത്. എന്തുകൊണ്ടോ കൈയെത്തും

| September 13, 2021

ഉപ്പുകാറ്റിൽ അലയുന്ന കടൽ

ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കടലിന്റെ മീന്‍ മണവും ഉപ്പുകാറ്റും തിരയുടെ അലതല്ലുന്ന ഒച്ചയും എന്നിലേക്ക് ഞാന്‍ പോലുമറിയാതെ കയറിവന്നിരുന്നു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാല്‍ സൃഷ്ടിച്ച

| August 23, 2021