കേരളീയം October | 2019

ഔദാര്യം വാങ്ങുകയല്ല അവകാശങ്ങള്‍ നേടുകയാണ് വേണ്ടത്‌

അണക്കെട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഇനിയെങ്കിലും

അണക്കെട്ടുകള്‍ തന്നെയാണ് ഈ പ്രളയത്തിന്റെ കാരണക്കാര്‍

ജനാധിപത്യത്തില്‍ പുതുവഴി തുറക്കുന്ന കുഴൂരിലെ പ്രളയാനന്തര പരീക്ഷണം

പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം പരിഗണിക്കേണ്ട ദുരന്താനന്തര അസമത്വങ്ങള്‍

ദുരന്തലഘൂകരണം എന്നതാണ് ദുരന്തനിവാരണത്തിന്റെ മര്‍മ്മം

പ്രളയാനന്തര കാലത്തെ സ്വയംഭരണ സാധ്യതകള്‍

മേല്‍മണ്ണിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിര്‍ത്തുകയാണ് പ്രധാനം

ദയവായി ആദിവാസികളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുനരധിവാസ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കൂ

കുട്ടനാടിന് പ്രളയം ഒരാനന്ദമാണ്

ഒന്നും നേടിത്തരാത്ത അണക്കെട്ടുകള്‍

2403 അടിക്കും അപ്പുറമുള്ള ചില ചിന്തകള്‍