ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 25

നിങ്ങൾ ധാർമ്മികമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, നിരവധി ആസക്തികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തലയൂരുന്നുണ്ട്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ അവയിൽ ചിലതാണ്.

| August 10, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 14

നാം ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് എത്രയോ അകലെയാണ്. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഊരാക്കുടുക്കിൽപ്പെട്ട് വ്യാജ ജനാധിപത്യക്കാരുടെ വാക്ധോരണിയിൽ കുരുങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ രുചിയറിയാതെ ചത്തുപോകുന്നു.

| July 30, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 11

സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ, കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഗാന്ധി വിവരിച്ച പോലെയാണ്. നമ്മിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അടിമക്കൂട്ടങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

| July 27, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 10

നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ വഴിക്കുപോകുക, ഗാന്ധിയൻ വചനങ്ങൾ ഉരുവിടുകയും ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. മാത്രമവുമല്ല, നിങ്ങൾ ആസക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും

| July 26, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 4

ഓർക്കുക, ഏകഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ-എന്റെ മാത്രമേയുള്ളൂ. അധികാരമാണ് അതിന്റെ ശക്തി. ഏകഭാഷണങ്ങളെ സംവാദങ്ങളെക്കൊണ്ട്, അഹിംസാത്മകമായി നേരിടുക; വിയോജിക്കുന്നവരോട് പോലും സ്നേഹഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക.

| July 20, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 2

'ഹിന്ദ് സ്വരാജി'ന്റെ വായന സമഗ്രമാകുന്നത് ഒരുവളുടെ ജീവിതം, നിലവിലുള്ള അധികാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു നേരെയുള്ള കലഹങ്ങളും, തിരസ്‌കാരവുമാകുമ്പോഴാണ്. തിരസ്‌കാരമാകട്ടെ, വളരെ പുതിയതൊന്നിന്റെ

| July 18, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 1

വാക്കുകളെക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ അകവും പുറവും മലിനമാക്കുന്നതിന് പകരം, ഒരു നല്ല ചിന്ത ഹൃദയത്തില്‍ അങ്കുരിക്കാന്‍ നാം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കില്‍, അത് നമുക്കും

| July 17, 2023

ഗാന്ധി: രാഷ്ട്രീയ ശരീരത്തിലെ ആത്മീയ ധാതു

എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനുമായ കെ. അരവിന്ദാക്ഷനുമായി അധ്യാപകനായ മനു നടത്തുന്ന ദീർഘ സംഭാഷണത്തിന്റെ ആദ്യഭാ​ഗം, ‘​ഗാന്ധി: രാഷ്ട്രീയ ശരീരത്തിലെ ആത്മീയ ധാതു’

| October 2, 2021