പശു രാഷ്ട്രീയ മൃഗമോ, വളർത്തുമൃഗമോ ?

വ്യാപകമായ വിമർശനങ്ങളെ തുടർന്ന് ഈ വർഷത്തെ പ്രണയദിനം ‘കൗ ഹഗ് ഡേ’ ആയി ആചരിക്കണമെന്ന വിചിത്രമായ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ്. ട്രോളുകളിലൂടെ പരിഹസിക്കപ്പെടുക മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണോ ഈ പശു സ്നേഹം? സമകാലിക ഇന്ത്യയിലെ പശു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനെ കാണേണ്ടതില്ലേ? പശുവിനെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ക്ഷീര കർഷകരുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണ്? കാണാം, Keraleeyam Desk View

പ്രൊഡ്യൂസർ: അനിഷ എ മെന്റസ്

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

February 10, 2023 3:16 pm