ജോഷിമഠിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതെന്ത് ?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോഷിമഠിലെ ഭൂമി ഈവിധം ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നത്? ജോഷിമഠ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി അസ്ഥിരമായ പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ? അതോ സർക്കാരും സ്വകാര്യവ്യക്തികളും നടത്തുന്ന അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണോ നിലവിലെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ജോഷിമഠിനെ എത്തിച്ചത്? കാണാം, Keraleeyam Desk View.

പ്രൊഡ്യൂസർ: അനിഷ എ മെന്റസ്

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

January 12, 2023 4:36 pm