ബഫർ സോണിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ആശങ്കപ്പെടുന്നത്? മലയോരവാസികളെ കുടിയിറക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നീക്കമാണോ ഇത്? കേരള സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ബഫർ സോണിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ? കാണാം, Keraleeyam Desk View.

പ്രൊഡ്യൂസർ: അനിഷ എ മെന്റസ്

വീഡിയോ കാണാം:

Also Read

December 24, 2022 4:48 pm