ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 16

അനീതിക്കെതിരെ ചെറുവിരിലെങ്കിലും ഉയർത്തുക, പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിനെതിരെ ഒരു ചെടിയെങ്കിലും നട്ടുവളർത്തുക, അവസരം കിട്ടുന്നിടത്തെല്ലാം നന്മയുടെ വിത്തുകൾ കുഴിച്ചിടുക. ഫലമെടുക്കുവാൻ സമയമെടുക്കും.

| August 1, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 15

ധാർമ്മികതയിലും സത്യത്തിലും അടിയുറച്ചുനിന്നുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക നാഗരികത പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അതിജീവനവും ഭൂമിയിലെ അസമത്വവും ദാരിദ്ര്യവും ഇത്ര രൂക്ഷമാകുമായിരുന്നില്ല.

| July 31, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 14

നാം ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് എത്രയോ അകലെയാണ്. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഊരാക്കുടുക്കിൽപ്പെട്ട് വ്യാജ ജനാധിപത്യക്കാരുടെ വാക്ധോരണിയിൽ കുരുങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ രുചിയറിയാതെ ചത്തുപോകുന്നു.

| July 30, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 13

നമ്മൾ നമ്മളായിരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് നിന്ദയെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കാം. സ്തുതി നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ, പരിമിതികളെ മൂടിവയ്ക്കുമ്പോൾ, നിന്ദ അവയെല്ലാം കാണിച്ചുതരുന്നു.

| July 29, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 12

ഒരു വസ്തുവിനെ അനേകം കോണുകളിലൂടെ വീക്ഷിച്ചും വിലയിരുത്തിയും ആണ് ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയുക. എന്നിട്ടും അത് പൂർണ്ണമാകുന്നുമില്ല. വെറുപ്പിന്റെ

| July 28, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 11

സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ, കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഗാന്ധി വിവരിച്ച പോലെയാണ്. നമ്മിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അടിമക്കൂട്ടങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

| July 27, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 10

നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ വഴിക്കുപോകുക, ഗാന്ധിയൻ വചനങ്ങൾ ഉരുവിടുകയും ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. മാത്രമവുമല്ല, നിങ്ങൾ ആസക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും

| July 26, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 9

തീവണ്ടി തിന്മ പരത്തുന്നു എന്നതിലൂടെ ഗാന്ധി വിവക്ഷിക്കുന്നതും വേഗതയുടെ കരുക്കുകളിലകപ്പെടുന്ന ലോകത്തെപ്പറ്റിയാണ്. മറിച്ച് നന്മയ്ക്കും ക്ഷമയ്ക്കും സഹിഷ്ണുതക്കും കാരുണ്യത്തിനും ഒച്ചിന്റെ

| July 25, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 8

ജനവികാരം ഭയത്തിൽ ചൂഴ്ന്നതാണെങ്കിൽ അവരിൽ (ജനങ്ങളിൽ) നിർഭയത്തിന്റെ അഹിംസാത്മക വിത്തുകളിടുക. അതിലൂടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഹിതകരമായ അവസ്ഥ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തെറ്റായ ജനവിരുദ്ധമായ

| July 25, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 7

ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ദർശനം നടപ്പാക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉപകരണമേ അല്ല. അവിടെ സ്റ്റേറ്റില്ല. ധാർമ്മികത തുടിക്കുന്ന നേതൃത്വനിര ഉണ്ടായിരിക്കാം.

| July 23, 2023
Page 2 of 6 1 2 3 4 5 6