എത്ര മനോഹരം ഈ കുഞ്ഞു ജീവിലോകം

വന്യജീവി ഫോട്ടോ​ഗ്രഫി എന്നാല്‍ കാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു ഇടത്തേക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കുഞ്ഞു ജീവിലോകത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മേഖലയിൽ സജീവമാകുന്നത്. നമുക്കരികിലുള്ള ജൈവവൈവിധ്യം എത്ര മനോഹരം എന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങൾ പറയും. ചുറ്റുമുള്ള സൂക്ഷ്മ ലോകത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ഫ്രെയിം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇഷ്ട മേഖല. 2020 ൽ കേരള സർക്കാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോ​ഗ്രഫി മത്സരം വിജയിക്കാൻ സഹായിച്ച ലീഫ് കട്ടർ ബീ മുതൽ മീശപ്പുലിമലയിലെ തവള വരെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾക്കും പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്.

Subscribe Keraleeyam Weekly Newsletter

To keep abreast with our latest in depth stories.

Also Read

October 8, 2022 4:01 pm