ഫണ്ടമെന്റൽസ് : Episode 17 – പാരന്റിം​ഗ്

ബാല്യകാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിൽക്കാല ജീവിതം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാരന്റിം​ഗ് അഥവാ കുട്ടിക്കാലത്തെ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ ഇടപെടലിന് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീനമാണുള്ളത്. ‌കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന തരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനും ചെയ്യാതിരിക്കാനും കഴിയും എന്നത്, പാരന്റിം​ഗ് എങ്ങനെയാകണം എന്നത് രക്ഷിതാക്കൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനകാര്യമാണ്.

വീഡിയോ കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

January 27, 2023 10:14 am